Lydia by Anna Danilova

  • All clothing Sandra Gutsati. All clothing Sandra Gutsati.
  • All clothing Sandra Gutsati. All clothing Sandra Gutsati.
  • All clothing Sandra Gutsati. All clothing Sandra Gutsati.
  • All clothing Sandra Gutsati All clothing Sandra Gutsati
  • All clothing Sandra Gutsati. All clothing Sandra Gutsati.

CREDITS

DEW Magazine Pre-August Issue 2014

Photography Anna Danilova

Styling Sandra Gutsati

Model Lidiya Omutnykh